Retningslinjer for frivillige på Ammenet

Generelt om Ammenet:

Mission

Ammenets formål er at yde støtte og vejledning til de familier, der ønsker at amme, samt at udbrede viden om amning som den biologiske og kulturelle norm. Dette gøres via online vejledning samt formidling af viden om amning via vores wiki, blog og Facebook-side.
Ammenet hjælper alle, der har brug for hjælp til amning, med at nå deres personlige mål for amningen. Vores udgangspunkt er altid at finde de løsninger, der fungerer for den enkelte familie.

Struktur

Ammenet er en forening, hvis højeste myndighed er generalforsamlingen. Man skal være frivillig på Ammenet for at være berettiget til at stemme ved generalforsamlingen. Den daglige drift af Ammenet forestås af bestyrelsen, valgt af generalforsamlingen, som i vidt omfang inddrager de frivillige i diskussioner og idéudveksling samt tilrettelæggelse af arbejdet og uddannelsen til frivillig vejleder samt ordstyrer. Generalforsamlingen har det endelige ansvar for Ammenets virke og funktion.
Frivillige modtager uddannelse før akkreditering og er forpligtede til at gennemføre efteruddannelse løbende. Bestyrelsen i Ammenet er ansvarlig for uddannelsen, som tilrettelægges af kvalificerede medlemmer. Vejlederne udfører vejledning på mail og Facebook samt skriver wiki-artikler og blogindlæg i ønsket omfang. Ordstyrere modererer foreningens netværksgrupper på Facebook. Organisatorer medvirker på anden vis til foreningens aktiviteter.

Frivillige:

 • Som frivillig på Ammenet er man forpligtet til at gennemføre uddannelse inden akkreditering. Man er ligeledes forpligtet til at deltage i den faglige diskussion i et rimeligt omfang, samt til at deltage i videreuddannelse, når det udbydes ca. 1 gang om året.
 • Alle frivillige underskriver efter endt uddannelse en Statement of Commitment, som er i effekt, indtil den frivillige forlader Ammenet. Efter underskrivelsen modtager den frivillige dokumentation for akkrediteringen.
 • Akkrediteringen er ikke en professionel certificering og kan ikke anvendes i professionelt øjemed eller udenfor Ammenets vejledning og virke.
 • Hvis den frivillige i en længere periode er ude af stand til at deltage i arbejdet, vil personens status ændres fra aktiv til passiv. Hvis den frivillige ønsker at ophøre som frivillig, meddeles det ledelsen, og engagementet afsluttes.

Kriterier for akkreditering:

Den frivillige har:

 • Ammet i ca. 1 år ved tidspunktet for akkreditering, medmindre der er tale om særlige omstændigheder
 • Gennemført uddannelsen som vejleder eller ordstyrer
 • Bevist at vedkommende er rede til at repræsentere Ammenet ved arbejdet med hhv. vejledning og moderation af netværksgrupperne
 • Demonstreret engagement i Ammenet og missionen ved sin deltagelse
 • Underskrevet en Statement of Commitment

Etiske retningslinjer

Følgende etiske retningslinjer udgør grundlaget for handlinger foretaget som repræsentant for Ammenet. Repræsentanter inkluderer alle med tilknytning til Ammenet - det være sig de akkrediterede frivillige, frivillige under uddannelse eller eventuelle lønnede medarbejdere.
De etiske retningslinjer er udformet for at øge den enkeltes forståelse af det ansvar, som de påtager sig i deres virke for Ammenet. Retningslinjerne hviler på en grundlæggende forpligtelse til at behandle Ammenets brugere respektfuldt. Derudover støtter Ammenet op om WHO’s International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes, og alle repræsentanter overholder disse i alle handlinger foretaget i virket for Ammenet.

Code of conduct:

 • Frivillige på Ammenet arbejder i Facebook-grupperne eller på mail i et omfang, der er fastsat af bestyrelsen i samråd med de frivillige.
 • Vejledning og støtte tager udgangspunkt i den vejledtes behov, omstændigheder og ønsker, og skal være objektiv, evidensbaseret og saglig. Formålet er at udruste den vejledte til at træffe egne informerede valg.
 • Vejledning skal altid udføres med respekt for den vejledte, og uden at dømme.
 • Den frivillige er altid opmærksom på at vejlede og give støtte indenfor Ammenets område, og altid henvise til sundhedsprofessionel assistance ved behov.
 • Under arbejdet skal alle repræsentanter videst muligt holde andre emner uden for interaktionen for at holde fokus på Ammenets mission.
 • Idet dele af arbejdet foregår på Facebook, er det sjældent anonymt. I det omfang det er muligt, er Ammenets frivillige dog bundet af tavshedspligt og må derfor ikke dele informationer om brugerne uden for de grupper, hvori vejledningen foregår. Hvis den vejledtes problemstilling skal drøftes uden for de pågældende grupper, indhentes tilladelse til dette.
 • Som repræsentant for Ammenet er det essentielt at skelne imellem sit professionelle erhverv uden for Ammenet og sit frivillige arbejde indenfor Ammenet, særligt hvis ens erhverv kan siges at ligge tæt op ad Ammenets formål. Man må ikke som repræsentant for Ammenet søge økonomisk gevinst af sin tilknytning til organisationen.
 • Hvis en frivillig i sit professionelle liv beskæftiger sig med ammevejledning, skal det professionelle arbejde overholde Ammenets etiske retningslinjer for at vedkommende fortsat kan være frivillig på Ammenet. Eksempelvis skal vedkommende have de rette uddannelsesmæssige kvalifikationer og arbejde for en arbejdsgiver, der overholder WHOs code. Hvis dette ikke er tilfældet, må det frivillige arbejde ophøre.

Interne retningslinjer: 

Der arbejdes kontinuerligt med trivsel og motivation på Ammenet. Således er der nedsat et tillids- og trivselsteam, hvis primære opgave er at bidrage til trivsel internt i organisationen. Tillids- og trivselsteamet består af frivillige fra alle aktive arbejdsgrupper, således at alle frivillige på Ammenet er repræsenteret.

Det er et fælles ansvar for de frivillige at bidrage til og opbygge en holdånd og et godt arbejdsmiljø. 
Det forventes, at den frivillige optræder med samme respekt, omtanke og høflighed internt i organisationen som i interaktioner med brugere af foreningens aktiviteter.
Diskrimination eller mobning må ikke forekomme. Det forventes, at man som frivillig på Ammenet støtter op om organisationens mission og arbejde.

Overtrædelse af organisationens interne etiske retningslinjer vil medføre advarsel og/eller ophør af samarbejdet. 

Ophør af engagement i foreningen:

Når man ikke længere er frivillig i Ammenet, afleveres eventuelt udstyr, bøger og lignende tilbage til organisationen. Ammenets interne grupper forlades. Er man ejer eller ansvarshavende af grupper, sider, websites eller andre platforme, som tilhører Ammenet, skal ejerskabet overdrages til et medlem af bestyrelsen indenfor 14 dage.

Ønskes det senere at genoptage medlemskabet, kontaktes bestyrelsen for en samtale om muligheder for fornyet engagement.

Tidligere frivillige kan ikke repræsentere Ammenet eller udtale sig på organisationens vegne.