Retningslinjer for frivillige på Ammenet

Generelt om Ammenet:


Mission

Ammenets formål er at yde støtte og vejledning til de familier, der ønsker at amme, samt at udbrede viden om amning som den biologiske og kulturelle norm. Dette gøres via online vejledning samt formidling af viden om amning via vores wiki, blog og Facebook-side.
Ammenet hjælper alle, der har brug for hjælp til amning, med at nå deres personlige mål for amningen. Vores udgangspunkt er altid at finde de løsninger, der fungerer for den enkelte familie.

Struktur

Ammenet er en forening, hvis højeste myndighed er generalforsamlingen. Man skal være frivillig vejleder på Ammenet for at være berettiget til at stemme ved generalforsamlingen. Den daglige drift at Ammenet forestås af bestyrelsen, valgt af generalforsamlingen, som i vidt omfang inddrager de frivillige vejledere i diskussioner og idéudveksling samt tilrettelæggelse af arbejdet og uddannelsen til frivillig vejleder. Generalforsamlingen har det endelige ansvar for Ammenets virke og funktion.
Frivillige vejledere modtager uddannelse af ca. 6 mdrs varighed før akkreditering. Bestyrelsen i Ammenet er ansvarlig for uddannelsen, som tilrettelægges af kvalificerede medlemmer. Vejlederne udfører vejledning på forum og Facebook samt skriver wiki-artikler og blogindlæg i ønsket omfang.
 

Frivillige:

Vejledere:

 • Som frivillig vejleder på Ammenet er man forpligtet til at gennemføre uddannelse i kommunikation og amning inden akkreditering. Man er ligeledes forpligtet til at deltage i den faglige diskussion blandt Ammenets vejledere i et rimeligt omfang, samt til at deltage i videreuddannelse 1 gang om året, når det udbydes.
 • Alle frivillige vejledere underskriver efter endt uddannelse en Statement of Commitment, som er i effekt indtil den frivillige forlader Ammenet. Efter underskrivelsen modtager den frivillige dokumentation for akkrediteringen.
 • Akkrediteringen er ikke en professionel certificering og kan ikke anvendes i professionelt øjemed eller udenfor Ammenets vejledning og virke.
 • Hvis den frivillige vejleder i en længere periode er ude af stand til at deltage i vejledning, vil personens status ændres fra aktiv til passiv. Hvis den frivillige ønsker at ophøre som frivillig, meddeles det ledelsen, og engagementet afsluttes.

Andre frivillige:

 • Ammenet har frivillige i flere forskellige kapaciteter, fx ordstyrere og organisatorer. Disse er forpligtede til at gennemføre relevant uddannelse for varetagelse af deres opgaver, samt at underskrive en erklæring om overholdelse af Ammenets etiske retningslinjer.

Kriterier for akkreditering:

Den frivillige vejleder har:

 • Ammet i ca. 1 år ved tidspunktet for akkreditering, medmindre der er tale om særlige omstændigheder
 • Gennemført uddannelsen som vejleder
 • Bevist at vedkommende er rede til at repræsentere Ammenet ved vejledning og informationsdeling som en del af uddannelsen
 • Demonstreret engagement i Ammenet og missionen ved sin deltagelse
 • Underskrevet en Statement of Commitment
   

Etiske retningslinjer

Følgende etiske retningslinjer udgør grundlaget for handlinger foretaget som repræsentant for Ammenet. Repræsentanter inkluderer alle med tilknytning til Ammenet - det være sig de akkrediterede frivillige, frivillige under uddannelse, frivillige med andre opgaver end vejledning eller eventuelle lønnede medarbejdere.
De etiske retningslinjer er udformet for at øge den enkeltes forståelse af det ansvar, som de påtager sig i deres virke for Ammenet. Retningslinjerne hviler på en grundlæggende forpligtelse til at behandle den vejledte respektfuldt. Derudover støtter Ammenet op om WHO’s International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes, og alle repræsentanter overholder disse i alle handlinger foretaget i virket for Ammenet.

Code of conduct:

 • Frivillige på Ammenet vejleder i Facebook-gruppen eller på forum i det omfang, der passer til deres unikke situation. Vejledninger logges ved optælling.
 • Vejledningen tager udgangspunkt i den vejledtes behov, omstændigheder og ønsker, og skal være objektiv, evidensbaseret og saglig. Vejledningens formål er at udruste den vejledte til at træffe egne informerede valg.
 • Vejledning skal altid udføres med respekt for den vejledte, og uden at dømme.
 • I vejledningssituationen er den frivillige altid opmærksom på at vejlede indenfor Ammenets område, og altid henvise til sundhedsprofessionel assistance ved behov.
 • Under arbejdet med ammevejledningen skal alle repræsentanter videst muligt holde andre emner uden for deres vejledning for at holde fokus på Ammenets mission.
 • Idet vejledningen foregår på Facebook samt forum, er den sjældent anonym. I det omfang det er muligt, er Ammenets vejledere dog bundet af tavshedspligt og må derfor ikke dele informationer om de vejledte uden for de grupper, hvori vejledningen foregår. Hvis den vejledtes problemstilling skal drøftes uden for de pågældende grupper, indhentes tilladelse til dette.
 • Som repræsentant for Ammenet er det essentielt at skelne imellem sit professionelle erhverv uden for Ammenet og sit frivillige arbejde indenfor Ammenet, særligt hvis ens erhverv kan siges at ligge tæt op ad Ammenets formål. Man må ikke som repræsentant for Ammenet søge økonomisk gevinst af sin tilknytning til organisationen.
 • Hvis en frivillig i sit professionelle liv beskæftiger sig med ammevejledning, skal det professionelle arbejde overholde Ammenets etiske retningslinjer for at vedkommende fortsat kan være frivillig på Ammenet. Eksempelvis skal vedkommende have de rette uddannelsesmæssige kvalifikationer og arbejde for en arbejdsgiver, der overholder WHOs code. Hvis dette ikke er tilfældet, må det frivillige arbejde ophøre.